VEELGESTELDE VRAGEN

Vergoedingen

Word mijn sessie vergoed door de zorgverzekeraar?


Dit hangt af van het aanvullende pakket dat je hebt afgesloten. Check daarom altijd jouw voorwaarden bij je zorgverzekeraar.

Tip!
Mocht de sessie niet vergoed worden door je zorgverzekeraar, check dan even of je mogelijk in aanmerking komt voor belastingvoordeel. Lees hier meer.

Privacy- en klachtenregeling

Wat als ik een klacht heb?


Ik ga er van uit dat dit niet aan de orde komt. Maar mocht je onverhoopt een klacht hebben, niet tevreden zijn of vinden dat iets niet volgens de afspraken is gegaan? Laat het weten! We komen er ongetwijfeld uit. Mocht dat ondanks zorgvuldige inspanningen niet lukken, dan kun je je altijd wenden tot de Geschillencommissie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg (SCAG) waar ik bij ben aangesloten in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Hoe gaat De Lijfspreuk om met mijn privacy?


Ik ga zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en gebruik deze enkel om mijn dienstverlening aan jou te kunnen verlenen. Lees meer in de privacyverklaring.

De Wet op de Persoonsregistratie is uiteraard van toepassing op de door De Lijfspreuk gevoerde cliëntenadministratie:

 • De Lijfspreuk stelt een cliëntendossier op waarin gegevens over de gezondheid worden opgenomen.

 • Als cliënt heb je het recht - op verzoek - op inzage in en een afschrift van je cliëntendossier. Voor een afschrift van het cliëntendossier mag De Lijfspreuk een redelijke vergoeding in rekening brengen.

 • Er wordt door De Lijfspreuk zorg gedragen voor beveiliging van de persoonsgegevens van cliënten tegen zoekraken en onbevoegd gebruik door derden.

 • De Lijfspreuk dient een cliëntendossier minimaal vijftien jaar te bewaren, tenzij de cliënt eerder verzoek om het cliëntendossier te vernietigen.

 • Na een verzoek tot vernietiging van een cliëntendossier, dient De Lijfspreuk de gegevens binnen drie maanden te vernietigen, tenzij het bescheiden betreft waarvan redelijkerwijze aannemelijk is dat bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de cliënt of wanneer de wet zich tegen vernietiging verzet.

Praktisch

Kan ik ook 's avonds langskomen?


Ja, dat kan. Uiteraard in overleg, maar daar passen we samen wel een mouw aan.

Algemeen

Ben je aangesloten bij een beroepsvereniging?


Ja, ik ben aangesloten bij de Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten (VNT). Ik ben een door de Rebalancing School voor Lichaamswerk en Bewustzijn gecertificeerde Rebalancer.

Alle categorieën

Kan ik ook 's avonds langskomen?


Ja, dat kan. Uiteraard in overleg, maar daar passen we samen wel een mouw aan.
Hoe gaat De Lijfspreuk om met mijn privacy?


Ik ga zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en gebruik deze enkel om mijn dienstverlening aan jou te kunnen verlenen. Lees meer in de privacyverklaring.

JE PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.
 • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn dan geanonimiseerd).
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om jouw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar.

 • Je naam, adres en woonplaats
 • je geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult
Ben je aangesloten bij een beroepsvereniging?


Niet meer. Ik ben een door de Rebalancing School voor Lichaamswerk en Bewustzijn gecertificeerde Rebalancer en was tot 2020 aangesloten bij de Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten.
Word mijn sessie vergoed door de zorgverzekeraar?


Hoewel ik jarenlang geaccrediteerd ben geweest, hebben verschuivingen in de beoordelingen van de ziektekostenverzekeraars er toe geleid dat ik daar niet meer aan mee kan doen. Je kunt de sessies dus niet declareren bij jouw zorgverzekeraar. Er is echter wél een mogelijkheid om coaching (deels) vergoed te krijgen.​Als je als zelfstandige werkzaam bent of als je een beroepsopleiding volgt, kun je coaching of supervisie als onkosten opvoeren en op je belastingaangifte in mindering brengen. Afhankelijk van je inkomen kan dit tot 50 procent voordeel opleveren.

Tip!
Check even of je mogelijk in aanmerking komt voor belastingvoordeel. Lees hier meer.
Wat als ik een klacht heb?


Ik ga er van uit dat dit niet aan de orde komt. Maar mocht je onverhoopt een klacht hebben, niet tevreden zijn of vinden dat iets niet volgens de afspraken is gegaan? Laat het weten! We komen er ongetwijfeld uit. Mocht dat ondanks zorgvuldige inspanningen niet lukken, dan kun je je altijd wenden tot de beroepsvereniging VNT, waar ik bij aangesloten ben. Op hun website https://www.vnt-nederland.nl/pages/info/clienten/klachten/ staat welke weg je dan moet volgen.